دكتر عبدالله توكلي

دانشيار گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقائم مقام ریاست؛ معاون پژوهش و آموزش و فناوری؛ رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیرزومه علمی (فایل رزومه)دكتر عبدالله توكلي