دكتر محمد فتحعليخاني

استاديار گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛عضو هیئت علمی گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمشاهده رزومه علمی و پژوهشیدانلود فایل رزومهدكتر محمد فتحعليخاني