ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي14771394
2كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا11321394
3هيات علمي گروه اقتصاد10841394
4مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلاملشكري عليرضااقتصاد53441394
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد8311393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد6621393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد15841393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد6891392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد6441392
10اقتصاد بخش عمومی 2 (ترجمه)عسگری محمدمهدیاقتصاد42361392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد4161392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد5251392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد5251392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا22791391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد4491391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد5621390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد4721390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد4951389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد6401389
20گروه اقتصاد76441388
صفحه از 2
تعداد موارد : 24