ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد26581393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد25431393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34481393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد24401392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد25071392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد18831392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد21421392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد20531392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا53031391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19211391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد22441390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17421390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد19341389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد23611389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد16921388