ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد30971393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد30041393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد39271393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد31291392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد31801392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد22441392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد27421392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد25731392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا60201391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد23821391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد28821390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد21441390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد25241389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد30181389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد20501388