ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد29691393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد28681393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد37981393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد29211392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد29711392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد21361392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد25531392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد24241392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا58051391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد22431391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد26931390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد20301390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد23541389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد28271389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد19561388