ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد33041393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد32221393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد41101393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد33781392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد34041392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23751392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد29351392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد27371392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا62831391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد25401391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30901390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد23031390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد27171389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد32181389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21621388