ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد35831393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد34991393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد43311393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد36251392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد36691392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد25461392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد31601392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد29521392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا66281391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد27301391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد33401390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد25041390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد29511389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد34641389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد23381388