ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27631393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26611393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35721393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد26011392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد26621392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19681392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد22811392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21701392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا54551391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20251391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد23821390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18321390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد20621389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد25271389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17731388