ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد28491393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد27441393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد36661393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد27381392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد27971392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20421392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد23891392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد22831392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا56091391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد21241391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد25251390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد19161390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد21771389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد26551389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18571388