ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي39661395
2هیئت علمي گروه روان‌شناسي33771395
3نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي86361394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا43911393
5تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي40271390
6بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي41001390
7درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي33711390
8كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي39211390
9ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي41361390
10تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي32541390
11مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي37571390
12نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي38631390
13گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي50241390
14جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي24521390
15دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي30561390
16بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي31931390
17گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي41331390
18سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي35371390
19تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي27311390
20مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي30861390
صفحه از 2
تعداد موارد : 34