ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)54پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات79671387
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)55پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات65621387
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)56پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات65181387
4فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)57پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات63621387