ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21برهان صدیقین علامه طباطباییسلیمانی امیری عسکریفلسفه و كلام3531395
22آموزش حکمت اشراقیزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام3831395
23نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصرنصیری مهدیجامعه شناسي3671395
24اوراق منفعتحبیبیان نقیبی مجیداقتصاد3531395
25اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینیقبادی علیرضاجامعه شناسي3371395
26اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیجان‌بزرگي مسعود روان شناسي10011395
27برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي4591395
28فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآنكافي مجيدفلسفه علوم انساني3191395
29رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایرانحكیمیان علي محمدحقوق3021395
30نظریات عدالت توزیعیعربي سيدهادياقتصاد4771395
31مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)قیاسی جلال الدینحقوق3061395
32آفرينش در حكمت مشاءشيرواني عليفلسفه و كلام16331395
33مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي18401395
34درآمدي بر رفتار سازماني با رويكرد اسلامي: سطح تحليل فرديشفيعي عباسرفتار سازماني18381395
35نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي14901395
36تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجانشاهمرادی سیدمسعودتاريخ اسلام18261395
37رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت48121395
38روان شناسی، دین و معنویتنلسون جیمز امروان شناسي661395
39نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت42491395
40خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافعداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام23811395
صفحه از 18
تعداد موارد : 356