ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21رویکردهای غربی به تربیت معنوی کودکاننوذري محمودعلوم تربيتي18151394
22نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام31131394
23پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48071394
24پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي17731394
25تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي73611394
26نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20211394
27نشست بررسي چگونگي تأثيرگذاري انديشه عرفاني امام خميني در ساحت‌هاي تربي...بهشتي محمد 37271393
28نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريمحسيني‌زاده سيد‌ علي42271393
29نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام22681393
30نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27291393
31نشست علمي رهبري خدمتگزارشیخ زاده محمد50131393
32نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26171393
33نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي33881393
34نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45511393
35نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام21311393
36نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35301393
37نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا34641393
38نشست ارایه گزارشی از طرح تبیین مبانی نظری مدیریت دانشمديريت15941392
39روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي17431392
40نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25401392
صفحه از 7
تعداد موارد : 138