ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي7711396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي9081396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي12151395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي29671395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي40031393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي40601393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي44611392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22431392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36931390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي33411390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي829221383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي961731379