ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي7571395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي21351393
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي19431393
4گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي28071392
5کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي10491392
6سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي14691390
7سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي13131390
8پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي785021383
9فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي888091379