ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي4941397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي3551397
3مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي2291397
4بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي11031396
5ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي13321396
6برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي15951395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي33101395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي45481393
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي48791393
10گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي50781392
11کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي24751392
12سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي41881390
13سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39441390
14پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي850001383
15فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي984221379