ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي5201395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي20021393
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي18411393
4گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي26701392
5کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي9911392
6سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي13641390
7سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي12041390
8پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي779421383
9فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي877301379