ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي3191396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي5351396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي9831395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي27121395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي37191393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36861393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي41461392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي20841392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي33691390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30261390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي819401383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي949411379