ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي9271395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي22111393
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي20151393
4گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي28681392
5کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي10941392
6سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي15411390
7سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي13761390
8پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي788231383
9فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي892921379