ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1علم و توليد آنتقوی مصطفیفلسفه علوم انساني6651394
2روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني11901392
3چیستی قانون طبیعتآرمسترانگ دیویدفلسفه علوم انساني13961392
4ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس...ایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني31271392
5نظریه های علم مسیحی در جهان غربقربانی قدرت اللهفلسفه علوم انساني14321392
6روش شناسی تحقیقات کیفیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني29241391
7پارادایم های تحقیق در علوم انسانیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني40451391
8فلسفه روش تحقیق در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني46431391
9پارادایم اجتهادی دانش دینیعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني31391389
10حکمت اشراق (جلد دوم)فلسفه و كلام19691389
11ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعیصمدی هادیفلسفه علوم انساني21441389
12درآمدی بر روانشناسی علمموسوی آرشفلسفه علوم انساني23721388
13مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني42171388
14علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني409371385