ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1علم و توليد آنتقوی مصطفیفلسفه علوم انساني5811394
2روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني10951392
3چیستی قانون طبیعتآرمسترانگ دیویدفلسفه علوم انساني12541392
4ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس...ایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني30261392
5نظریه های علم مسیحی در جهان غربقربانی قدرت اللهفلسفه علوم انساني12971392
6روش شناسی تحقیقات کیفیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني26921391
7پارادایم های تحقیق در علوم انسانیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني37681391
8فلسفه روش تحقیق در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني44131391
9پارادایم اجتهادی دانش دینیعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني29641389
10حکمت اشراق (جلد دوم)فلسفه و كلام17651389
11ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعیصمدی هادیفلسفه علوم انساني20511389
12درآمدی بر روانشناسی علمموسوی آرشفلسفه علوم انساني22351388
13مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني39601388
14علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني402571385