ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1علم و توليد آنتقوی مصطفیفلسفه علوم انساني5991394
2روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني11171392
3چیستی قانون طبیعتآرمسترانگ دیویدفلسفه علوم انساني12851392
4ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس...ایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني30461392
5نظریه های علم مسیحی در جهان غربقربانی قدرت اللهفلسفه علوم انساني13251392
6روش شناسی تحقیقات کیفیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني27201391
7پارادایم های تحقیق در علوم انسانیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني38021391
8فلسفه روش تحقیق در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني44491391
9پارادایم اجتهادی دانش دینیعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني29911389
10حکمت اشراق (جلد دوم)فلسفه و كلام18011389
11ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعیصمدی هادیفلسفه علوم انساني20651389
12درآمدی بر روانشناسی علمموسوی آرشفلسفه علوم انساني22591388
13مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني39931388
14علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني403241385