ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادیالحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني211395
2انسان کنش شناسی پوزیتیویستیالحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني151395
3علم و توليد آنتقوی مصطفیفلسفه علوم انساني7311394
4روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني12501392
5چیستی قانون طبیعتآرمسترانگ دیویدفلسفه علوم انساني14821392
6ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس...ایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني32001392
7نظریه های علم مسیحی در جهان غربقربانی قدرت اللهفلسفه علوم انساني15151392
8روش شناسی تحقیقات کیفیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني30701391
9پارادایم های تحقیق در علوم انسانیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني41781391
10فلسفه روش تحقیق در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني47881391
11پارادایم اجتهادی دانش دینیعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني32461389
12حکمت اشراق (جلد دوم)فلسفه و كلام20991389
13ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعیصمدی هادیفلسفه علوم انساني21981389
14درآمدی بر روانشناسی علمموسوی آرشفلسفه علوم انساني24531388
15مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیایمان محمد تقيفلسفه علوم انساني43501388
16علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني413071385