ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام47021394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني19181394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني20191390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني22931390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11341390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11081389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12671389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني11091389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني21031388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني17121388