ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام47711394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني19991394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني20781390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني23871390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11821390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11351389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني13221389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني11561389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني21591388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني17661388