ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48071394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20211394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني21031390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني24231390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11991390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11481389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني13391389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني11721389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني21831388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني17921388