ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني34961395
2نشست پدیدار شناسی بمثابه روش ذاتا دینیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني40831394
3تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي72941394
4بررسي نقد مکينتاير بر مباني ليبراليسم عابدی رنانی علیفلسفه علوم انساني14881392
5نشست گزارش و سنجش دو دليل ضروري نبودن و اخلاقي نبودن توليد علم دينيموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه علوم انساني20901392
6نشست قوانين طبيعت و شرطي هاي خلاف واقعفلسفه علوم انساني13011392
7نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا53161391
8نشست علمی امکان سنجی تحلیل معرفت، یک مناقشه پردامنهعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني9111391
9نشست اشكالات تبيين علّي عمل و پيامدهاي آن براي علوم انساني ذاکری فلسفه علوم انساني8101391
10نشست روش‌شناسي بيزگرايانهکرباسی زاده فلسفه علوم انساني22441391
11نشست نقد عقلانيت علمي از منظر فايرابندفلسفه علوم انساني9591391
12نشست دفاع از واقع گرايي مستقيم در ادراك حسي فلسفه علوم انساني9761391
13نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنیمرواريد محمودفلسفه علوم انساني10571391
14نشست درنگي در علم آگوستيني(ارزيابي ديدگاه آلوين پلانتينگا در علم ديني)مدرسی فلسفه علوم انساني11801391
15نشست امكان سنجي تعميم حجيت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانیمبلغی فلسفه علوم انساني9811391
16نشست علم دینی؛ ناسازه اي مفهومي با ابزار مناسب هويت سازيفلسفه علوم انساني9521390
17نشست مدیریت تحول پارادایمی علوم انساني در ايرانفلسفه علوم انساني8381390
18نشست فلسفه جامعه شناسی ریاضیاكرمي موسي64821390
19نشست «خلقت گرايي جديد» به عنوان نمونه اي از علم ديني و «تكامل گرايي»فلسفه علوم انساني7951389
20نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشورفلسفه علوم انساني8651388