ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني33661395
2نشست پدیدار شناسی بمثابه روش ذاتا دینیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني39571394
3تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي71701394
4بررسي نقد مکينتاير بر مباني ليبراليسم عابدی رنانی علیفلسفه علوم انساني14171392
5نشست گزارش و سنجش دو دليل ضروري نبودن و اخلاقي نبودن توليد علم دينيموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه علوم انساني20331392
6نشست قوانين طبيعت و شرطي هاي خلاف واقعفلسفه علوم انساني12471392
7نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا51911391
8نشست علمی امکان سنجی تحلیل معرفت، یک مناقشه پردامنهعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني8821391
9نشست اشكالات تبيين علّي عمل و پيامدهاي آن براي علوم انساني ذاکری فلسفه علوم انساني7801391
10نشست روش‌شناسي بيزگرايانهکرباسی زاده فلسفه علوم انساني21391391
11نشست نقد عقلانيت علمي از منظر فايرابندفلسفه علوم انساني9241391
12نشست دفاع از واقع گرايي مستقيم در ادراك حسي فلسفه علوم انساني9471391
13نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنیمرواريد محمودفلسفه علوم انساني10221391
14نشست درنگي در علم آگوستيني(ارزيابي ديدگاه آلوين پلانتينگا در علم ديني)مدرسی فلسفه علوم انساني11381391
15نشست امكان سنجي تعميم حجيت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانیمبلغی فلسفه علوم انساني9501391
16نشست علم دینی؛ ناسازه اي مفهومي با ابزار مناسب هويت سازيفلسفه علوم انساني9201390
17نشست مدیریت تحول پارادایمی علوم انساني در ايرانفلسفه علوم انساني8081390
18نشست فلسفه جامعه شناسی ریاضیاكرمي موسي62931390
19نشست «خلقت گرايي جديد» به عنوان نمونه اي از علم ديني و «تكامل گرايي»فلسفه علوم انساني7651389
20نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشورفلسفه علوم انساني8301388