ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني21711395
2نشست پدیدار شناسی بمثابه روش ذاتا دینیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني33661394
3تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي63021394
4بررسي نقد مکينتاير بر مباني ليبراليسم عابدی رنانی علیفلسفه علوم انساني9281392
5نشست گزارش و سنجش دو دليل ضروري نبودن و اخلاقي نبودن توليد علم دينيموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه علوم انساني15771392
6نشست قوانين طبيعت و شرطي هاي خلاف واقعفلسفه علوم انساني8901392
7نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا35381391
8نشست علمی امکان سنجی تحلیل معرفت، یک مناقشه پردامنهعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني5541391
9نشست اشكالات تبيين علّي عمل و پيامدهاي آن براي علوم انساني ذاکری فلسفه علوم انساني3841391
10نشست روش‌شناسي بيزگرايانهکرباسی زاده فلسفه علوم انساني11841391
11نشست نقد عقلانيت علمي از منظر فايرابندفلسفه علوم انساني4111391
12نشست دفاع از واقع گرايي مستقيم در ادراك حسي فلسفه علوم انساني5401391
13نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنیمرواريد محمودفلسفه علوم انساني6061391
14نشست درنگي در علم آگوستيني(ارزيابي ديدگاه آلوين پلانتينگا در علم ديني)مدرسی فلسفه علوم انساني6901391
15نشست امكان سنجي تعميم حجيت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانیمبلغی فلسفه علوم انساني5331391
16نشست علم دینی؛ ناسازه اي مفهومي با ابزار مناسب هويت سازيفلسفه علوم انساني5301390
17نشست مدیریت تحول پارادایمی علوم انساني در ايرانفلسفه علوم انساني3691390
18نشست فلسفه جامعه شناسی ریاضیاكرمي موسي49131390
19نشست «خلقت گرايي جديد» به عنوان نمونه اي از علم ديني و «تكامل گرايي»فلسفه علوم انساني3981389
20نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشورفلسفه علوم انساني3671388