ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني43941395
2نشست پدیدار شناسی بمثابه روش ذاتا دینیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني48941394
3تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي80681394
4بررسي نقد مکينتاير بر مباني ليبراليسم عابدی رنانی علیفلسفه علوم انساني18671392
5نشست گزارش و سنجش دو دليل ضروري نبودن و اخلاقي نبودن توليد علم دينيموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه علوم انساني25891392
6نشست قوانين طبيعت و شرطي هاي خلاف واقعفلسفه علوم انساني18231392
7نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا62831391
8نشست علمی امکان سنجی تحلیل معرفت، یک مناقشه پردامنهعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني12031391
9نشست اشكالات تبيين علّي عمل و پيامدهاي آن براي علوم انساني ذاکری فلسفه علوم انساني11571391
10نشست روش‌شناسي بيزگرايانهکرباسی زاده فلسفه علوم انساني29561391
11نشست نقد عقلانيت علمي از منظر فايرابندفلسفه علوم انساني12911391
12نشست دفاع از واقع گرايي مستقيم در ادراك حسي فلسفه علوم انساني12511391
13نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنیمرواريد محمودفلسفه علوم انساني13371391
14نشست درنگي در علم آگوستيني(ارزيابي ديدگاه آلوين پلانتينگا در علم ديني)مدرسی فلسفه علوم انساني14561391
15نشست امكان سنجي تعميم حجيت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانیمبلغی فلسفه علوم انساني12531391
16نشست علم دینی؛ ناسازه اي مفهومي با ابزار مناسب هويت سازيفلسفه علوم انساني12341390
17نشست مدیریت تحول پارادایمی علوم انساني در ايرانفلسفه علوم انساني11181390
18نشست فلسفه جامعه شناسی ریاضیاكرمي موسي78551390
19نشست «خلقت گرايي جديد» به عنوان نمونه اي از علم ديني و «تكامل گرايي»فلسفه علوم انساني11001389
20نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشورفلسفه علوم انساني11481388