ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد18881395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد17431395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد17631395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد18561393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد17081393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد41171393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد26601393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد17691392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد17711392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد12601392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد14621392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد14761392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا41411391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد13071391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد15861390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد12461390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد13481389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد16491389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد11351388