ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد30551395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد30321395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد29311395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27601393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26601393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45891393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35721393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25981392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد26601392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19651392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد22811392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21691392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا54521391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20251391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد23811390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18321390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد20591389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد25251389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17711388