ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد2151398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد34811395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد35721395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد34321395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد33041393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد32211393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد50411393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد41101393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد33781392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد34041392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23751392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد29351392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد27371392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا62831391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد25401391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30901390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد23031390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد27171389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد32181389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21621388