ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد4761395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد1921395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد3441395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد9301393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد7371393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد33551393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد16961393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد7811392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد7341392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد4971392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد6051392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد5961392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا24751391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد5091391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد6241390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد5341390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد5491389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد7191389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد4621388