ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد6831395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد4201395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد5481395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد10391393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد8441393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد34801393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد17991393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد9081392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد8511392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد5701392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد7151392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد6941392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا26611391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد6001391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد7341390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد6281390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد6531389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد8181389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد5461388