ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد4761398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد36341395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد37291395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد35951395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد35761393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد34921393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد51801393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد43281393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد36181392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد36651392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد25401392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد31521392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد29461392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا66201391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد27261391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد33311390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد25021390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد29431389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد34581389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد23371388