ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد15111395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد13251395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد14181395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد15351393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد13191393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد39201393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد23171393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد14581392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد14201392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد9461392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد11941392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد11731392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا35381391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد10131391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد12311390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد9951390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد11091389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد13771389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد8951388