ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد5751398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد36831395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد37841395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد36521395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد36821393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد35911393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد52371393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد44151393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد37291392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد37641392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد26061392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد32461392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد30241392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا67461391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد27911391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد34351390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد25791390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد30381389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد35471389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد24011388