ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد281395
2نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد7801393
3نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد6121393
4نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد31341393
5نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد15321393
6نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد6281392
7نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد5821392
8نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد3901392
9نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد4681392
10نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد4811392
11نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا22101391
12نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد4121391
13نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد5171390
14نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد4351390
15نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد4491389
16نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد5841389
17نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد3721388