ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد12541395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد10411395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد11441395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد13861393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد11321393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد37941393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد21451393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد12891392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد12211392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد8041392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد10191392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد9831392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا32401391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد8481391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد10411390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد8601390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد9381389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد11691389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد7821388