ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد26821395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد25941395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد24921395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد25631393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد24241393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد44261393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد33481393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد23341392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد24051392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد18171392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد20661392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد19761392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا51961391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد18601391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد21661390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد16881390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد18481389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد22591389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد16291388