ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد381395
2نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد7831393
3نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد6131393
4نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد31411393
5نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد15351393
6نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد6341392
7نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد5861392
8نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد3911392
9نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد4741392
10نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد4831392
11نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا22131391
12نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد4141391
13نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد5201390
14نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد4361390
15نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد4521389
16نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد5871389
17نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد3721388