ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد4701395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد1831395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد3391395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد9231393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد7321393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد33481393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد16891393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد7761392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد7281392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد4901392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد6001392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد5911392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا24621391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد5061391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد6191390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد5271390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد5461389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد7131389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد4581388