ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد8221395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد5701395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد6721395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد10911393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد8921393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد35351393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد18531393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد9771392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد9081392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد6111392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد7701392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد7441392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا27521391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد6481391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد7961390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد6701390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد7071389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد8761389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد5881388