ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد32171395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد32151395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد30981395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد29131393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد28101393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد47441393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد37361393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد28501392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد29051392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20931392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد24821392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد23621392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا57181391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد21841391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد26241390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد19741390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد22741389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد27581389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد19121388