ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد29321395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد28701395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد27721395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27051393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد25931393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45291393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34901393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد24961392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد25631392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19191392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد21931392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21001392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا53671391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19641391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد22931390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17771390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد19831389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد24191389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17201388