ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد18911395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد17511395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد17651395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد18641393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد17101393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد41171393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد26661393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد17731392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد17741392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد12611392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد14701392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد14811392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا41521391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد13081391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد15861390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد12511390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد13481389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد16501389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد11361388