ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد31281395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد31101395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد30051395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد28201393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد27211393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد46471393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد36311393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد26891392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد27531392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20201392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد23531392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد22451392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا55591391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20971391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد24761390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18871390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد21401389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد26131389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18261388