ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1هيات علمي گروه علوم سياسي2281395
2هيات علمي گروه جامعه‌شناسي3611395
3هيات علمي گروه مديريت2761395
4انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي19721394
5كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي14101394
6كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا10661394
7هيات علمي گروه اقتصاد9871394
8دعوت به همكاري گروه جامعه شناسي45491394
9جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي18491394
10مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلاملشكري عليرضااقتصاد52161394
11آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاكيد بر مخاطبان جوانصدیق اورعی غلامرضاجامعه شناسي10321394
12گروه علوم سياسي69701393
13نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد7801393
14نشست علمي رهبري خدمتگزارشیخ زاده محمد27391393
15نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد6111393
16نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد15321393
17نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد6281392
18نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد5821392
19نشست نظريه اجتماعگرايان در باره عدالت ( با تاكيد بر آراء مايكل سندل)شجاعيان محمد8411392
20اقتصاد بخش عمومی 2 (ترجمه)عسگری محمدمهدیاقتصاد41021392
صفحه از 3
تعداد موارد : 51