ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشریات جامعه شناسی811395
2هيات علمي گروه علوم سياسي2781395
3هيات علمي گروه جامعه‌شناسي4811395
4هيات علمي گروه مديريت3361395
5انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي20681394
6كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي14771394
7كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا11321394
8هيات علمي گروه اقتصاد10841394
9دعوت به همكاري گروه جامعه شناسي46221394
10آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاكيد بر مخاطبان جوانصدیق اورعی غلامرضاجامعه شناسي10901394
11مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلاملشكري عليرضااقتصاد53441394
12جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي19801394
13گروه علوم سياسي73201393
14نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد8311393
15نشست علمي رهبري خدمتگزارشیخ زاده محمد28191393
16نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد6621393
17نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد15841393
18نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد6891392
19نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد6441392
20نشست نظريه اجتماعگرايان در باره عدالت ( با تاكيد بر آراء مايكل سندل)شجاعيان محمد8871392
صفحه از 3
تعداد موارد : 52