ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1اخبار گروه فلسفه علوم انسانی4401398
2گروه خانواده55911396
3انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني41141395
4انسان کنش شناسی پوزیتیویستیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني45921395
5نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي43461395
6كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني46731395
7هیئت علمي گروه فلسفه علوم انساني27471395
8هیئت علمي گروه روان‌شناسي36791395
9هیئت علمي گروه علوم تربيتي31281395
10تربیت اخلاقی در اسلامیالجن مقدادعلوم تربيتي24131395
11خلاصه مقاله‌ها به عربیزامل عطشان خلیلهمه موضوعات28131394
12خلاصه مقاله‌ها به انگلیسیغلامی مهدیهمه موضوعات26181394
13تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي83651394
14نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي90851394
15دو فصلنامه علمي - پژوهشی تربيت اسلامي 21پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علوم تربيتي146631394
16نشست بررسي چگونگي تأثيرگذاري انديشه عرفاني امام خميني در ساحت‌هاي تربي...بهشتي محمد 47031393
17نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريمحسيني‌زاده سيد‌ علي51121393
18فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)78پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات75491393
19نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا47111393
20فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)74-75پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات80391392
صفحه از 7
تعداد موارد : 123