ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد30561394
2كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي34241394
3كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا32911394
4كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني117821394
5كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي121271394
6كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق16461394
7كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام14331394
8كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام15201394
9كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام15431394
10كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام15741394
11کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد16141394
12كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي15341394
13کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد12841394
14كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي15471394
15کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد13001394
16كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي15951394
17كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي11381394
18کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد9171394
19کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد9491394
20كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي12981394
صفحه از 3
تعداد موارد : 45