ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد36291394
2كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي42621394
3كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا41001394
4كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني135561394
5كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي144061394
6كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق20691394
7كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام19091394
8كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام19521394
9كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام19791394
10كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام20051394
11کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد20761394
12كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي21781394
13کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد16911394
14كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي21891394
15کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد17521394
16كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي21981394
17كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي15511394
18کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد13521394
19کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد13741394
20كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي17401394
صفحه از 3
تعداد موارد : 43