مدیران و کارشناسان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
جایگاهمتصدیتلفن
کد قم025
فکس دبیرخانهعلی سعادتی32803090
تلفکس دفتر ریاستمحسن احسانی32806006
مخابراتنگهبان32111100
دفتر تهراناصغر ولی زاده66402600
رئیس دفتر ریاستهاشم نظری زاده32111254
کارشناس دفتر ریاستمحسن احسانی32111252
مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابعمحسن اسدی32111247
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی32111331
مسئول دبیرخانهعلی سعادتی32111222