مرکز آموزش های آزاد

تعداد بازدید:۹۵۰
مرکز آموزش های آزاد

 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صادر شد.
براساس این مجوز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میتواند نسبت به برگزاری دوره های موضوع بند ۹ جدول شماره ۱ آیین نامه ارتقای مرتبه با رعایت سرفصلهای مربوطه اقدام نماید.

گواهی های صادر شده برای این دوره ها مورد تأیید وزارت عتف بوده و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز با رعایت مفاد ماده یادشده و پس از تصویب عناوین دوره ها میتوانند از دوره های برگزار شده توسط  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استفاده نمایند.

آخرین ویرایش۲۶ اسفند ۱۳۹۸