زمينه هاي پژوهشي

  
فلسفه علوم انساني
 • پژوهش‌هاي بنيادين در زمينة معرفت‌شناسي، معرفت‌شناسي ديني و علم‌شناسي.
 • پژوهش و سنجش مباني فلسفي علوم و بنيان‌هاي روش شناختي آن، با تآكيد بر حوزه علوم انساني.
 • پژوهش در زمينة فلسفه‌هاي مضاف علوم انساني از قبيل فلسفة جامعه‌شناسي و ...
 • پژوهش در زمينة اجتهاد، روش‌شناسي و فهم گزاره‌هاي ديني.
 • پژوهش دربارة مناسبات علم و دين و ارزيابي ديدگاه هاي مختلف در مورد آن.
 • بررسي و نقادي نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي موجود و ممكن در باب علم ديني .
 • تهيه و تدوين منابع و متون آموزشي در حوزه  مباحث مربوط به فلسفه علوم انساني و همينطور علم و دين.
 • ترجمه و نقد آثار مهم و معتبر مربوط به فلسفه علم و فلسفة دين.
 • احيا و بازخواني آثار متفكران و دانشمندان مسلمان در زمينة علم‌شناسي و مناسبات بين علم و دين.
 • تهيه و تدوين معاجم، دائره ‌المعارف و فرهنگ‌نامه‌هاي مرتبط با فلسفه علم و مباحث علم و دين.
 • تأليف، ترجمه و انتشار كتاب‌ها و نشرياتي در زمينه فلسفه علم و علم ديني.
  
اقتصاد
 
 • استخراج مباني و ديدگاه هاي اسلامي در حوزه علم اقتصاد؛
 • مطالعات پيرامون بومي سازي علم اقتصاد؛
 • مطالعات تطبيقي در رابطه با موضوعات اساسي علم اقتصاد؛
 • تهيه و تدوين متون مناسب و مورد نيار مراكز حوزوي و دانشگاهي؛
 • ترجمه و نقد آثار علمي از ساير زبان ها به زبان فارسي و بالعكس در زمينه اقتصاد اسلامي و مناسبات دين و اقتصاد؛
 • مطالعات بنيادي و راهبردي در اقتصاد ايران با رويكرد اسلامي؛
 • پژوهش هاي ميداني و كاربردي به منظور دست­يابي به راه حل هاي اسلامي جهت رفع معضلات نظام اقتصادي ايران؛
 • تدوين متدولوژي تحقيق در علوم اقتصادي؛
 • آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه اقتصاد نظري با نگرش اسلامي.
  
قرآن پژوهي
 • گسترش وتعميق پژوهشهاي قرآني ؛
 • احياي ميراث اسلامي درحوزه قرآن پژوهي ؛
 • آسيب شناسي ومساله يابي درعرصه پژوهشهاي قرآني ؛
 • استخراج مباني معرفتي فهم وتفسيرقرآن درجهت استحكام زيرساختها ي انديشه ديني ؛
 • نظريه پردازي واستخراج ديدگاههاي قرآني درحوزه هاي گوناگون انساني ـ اسلامي ؛
 • انجام فعاليتهاي ميان رشته اي درحوزه مطالعات وتحقيقات قرآني باهمكاري گروه هاي تخصصي پژوهشگاه ؛
 • تهيه وتدوين منابع ومتون درسي در راستاي تامين نيازهاي آموزشي مراكزدانشگاهي وحوزوي .
  
فقه و حقوق
 • كمك به احياء وشكوفا نمودن حقوق اسلام وپويايي بخشيدن به آن ؛
 • مطالعات تطبيقي ميان فقه شيعي وسايرمذاهب اسلامي ونظامهاي حقوقي ؛
 • استخراج مباني مكتب حقوق اسلام وارايه آن درچارچوب علمي شناخته شده درعلم حقوق ؛
 • ايجادزمينه لازم براي گسترش وتوسعه حقوق اسلامي ؛
 • كمك به رفع  مشكلات ومعضلات حقوقي كشور ؛
 • شناساندن مكتب حقوقي اسلام به صاحب نظران علم حقوق ؛
 • آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق درزمينه حقوق ازنگاه اسلام ؛
 • تدوين متدلوژي تحقيق درحقوق.
  
تاريخ اسلام
 • احياء وايجاد زمينه هاي لازم براي گسترش مباحث تاريخ صدر اسلام به سبك علمي در حوزه ها و ديگرمجامع پژوهشي ؛
 • بازنگري در مباحث تاريخ خصوصا سيره نبوي (ص) و زندگي ائمه اطهار(ع)، طرح آنها به بصورت علمي با بهره گيري ازمتدلوژي جديد؛
 • ارايه حقايق تاريخي و شناساندن تاريخ صحيح پيامبر (ص) و ائمه (ع) براي تصحيح كژي هاي راه يافته در كتب تاريخي ؛
 • تلاش درجهت پاسخ گويي به نيازهاي علمي و پژوهشي كشور در زمينه تاريخ صدر اسلام؛
 • آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه تاريخ اسلام ؛
 • تدوين متدلوژي تحقيق درحوزه تاريخ اسلام .
  
فلسفه و كلام
 •  بازخواني و عرضه ميراث فلسفي وكلامي مسلمانان باتوجه به عرصه هاي جديد انديشه فلسفي؛
 •  نقد مكاتب ونظريه هاي فلسفي وكلامي باتوجه به انديشه هاي فلسفي و كلامي مسلمانان؛
 •  پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني ؛
 •  تدوين متون ومنابع درسي وكمك به ارتقاء سطح آموزش علوم عقلي دركشور؛  
 •  پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني ؛
 •   مطالعات تطبيقي كلامي درحوزه مذاهب اسلامي واديان آسماني ؛
 •  پاسخ يابي براي مسائل مطرح شده درحوزه هاي يادشده (دربندسوم)به ويژه مسائل مورد ابتلاء و نوپديد؛
 •  پژوهش درمباني فلسفي مربوط به ماموريت هاي پژوهشگاه؛
 •  آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه فلسفه بانگرش اسلامي ؛
 •  تدوين متدلوژي تحقيق درقلمرو علوم عقلي .
  
جامعه شناسي
 • استخراج و ارائه نظام مند آموزه ها و مباني اسلامي در حوزه علوم اجتماعي؛
 • ارائه راهكارها در زمينه مسائل اجتماعي با تكيه بر دستورالعمل هاي ديني؛
 • پژوهش به منظور تبيين و تحليل ديني مسائل وموضوعات اجتماعي؛
 • پيگيري و تحقيق پروژه بومي سازي علوم انساني بر اساس مباني دين در حوزه علوم اجتماعي از طريق مشاركت در تدوين متون درسي و پشتيباني پژوهش هاي مربوط به اين موضوع؛
 • پژوهش به منظور تبيين آموزه ها و نهاده هاي ديني با تكيه بر دستاوردهاي علوم اجتماعي؛
 • آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه جامعه شناسي در زمينه جامعه شناسي از نگاه اسلام؛
 • تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو علوم اجتماعي با نگرش اسلامي.
  
مديريت
 • پژوهش در مباني فلسفي(معرفت شناسي، انسان شناسي، هستي شناسي و ارزش شناسي) دانش مديريت  و سازمان از ديدگاه اسلام و ديگران؛
 • پژوهش در فقه و مديريت و سازمان؛
 • پژوهش در اخلاق و مديريت و سازمان؛
 • پژوهش براي دستيابي به موضع اسلام در مسائل علم مديريت و سازمان؛
 • نظريه پردازي درباره مسائل بنيادين مديريت و موضع مديريت اسلامي؛
 • مشاركت علمي در شناسائي و رفع مشكلات كشور از طريق ارائه راهبردها و روش هاي مديريت علمي و سازگار با ارزش هاي اسلامي؛
 • آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه مديريت از نگاه اسلام؛
 • تدوين متدولوژي تحقيق در زمينه مديريت اسلامي؛
  
روانشناسي
 • استخراج مباني و ديدگاه هاي اسلامي در حوزه روانشناسي؛
 • نظريه پردازي درباره مسائل بنيادين روانشناسي و موضوعات ميان رشته اي در باب تعامل روانشناسي و دين؛
 • پيگيري و تحقق پروژه بومي سازي علوم انساني بر اساس مباني دين در حوزه روانشناسي از طريق همكاري در تدوين متون درسي و پشتيباني از طرح هاي پژوهشي مرتبط با اين موضوع؛
 • رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه مسائل روانشناسي با رويكرد ديني؛
 • مطالعات تطييقي درباره موضوعات و مسائل علم روانشناسي؛
 • آموزش و تربيت كادر براي تحقيق در زمينه روانشناسي با نگرش اسلامي؛
 • تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو روانشناسي.
  
علوم تربيتي
 • گسترش و تحقيق و پژوهش بنيادي، كاربردي و توسعه اي در زمينه مسائل و موضوعات تربيتي بر اساس ديدگاه اسلام؛
 • تهيه و تدوين متون و منابع آموزشي مورد نياز مراكز دانشگاهي و حوزوي در زمينه هاي مختلف علوم تربيتي با توجه به منابع و ديدگاه هاي اسلامي؛
 • تهيه و تدوين معاجم، دائره المعارف ها و فرهنگ نامه هاي تعلمي و تربيت اسلامي؛
 • ارزيابي و نقد مكاتب و ديدگاه هاي تربيتي و انجام مطالعات تطبيقي با تاكيد بر ديدگاه هاي اسلامي؛
 • احياء (تحقيق و تفحص) و انتشار آثار متفكران و دانشمندان مسلمان و نقد و بررسي آن ها؛
 • آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه علوم تربيتي با نگرش اسلامي؛
 • تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو علوم تربيتي.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.