مديريت امور مالي

شرح وظايف مديريت امور مالي

۱. انجام كليه امور مالي پژوهشگاه طبق مقررات؛
۲. دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي پژوهشگاه؛
۳. تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذيربط؛
۴. رسيدگي به اسناد و سيستم‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات؛
۵. همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني پژوهشگاه؛
۶. نگهداري و تنظيم اسناد مالي؛
۷. رسيدگي به اسناد مالي پژوهشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مالي؛
۸. نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن؛
۹. اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آيين‌نامه‌هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها؛
۱۰. تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد مالي جهت ارائه به معاونت توسعه مديريت و منابع؛
۱۱. تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت بر كار آنها؛
۱۲. انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.