مديريت منابع انساني و پشتيباني

شرح وظايف مديريت منابع انساني و پشتيباني
۱. اجراي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پژوهشگاه در زمينه‌هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني؛
۲. نظارت بر حسن انجام فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه؛
۳. تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأييد؛
۴. مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري؛
۵. مطالعه و بررسي رشته‌هاي شغلي پژوهشگاه و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط پژوهشگاه؛
۶. ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل پژوهشگاه؛
۷. برنامه‌ريزي در جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيئت علمي و غير هيئت علمي؛
۸. پيش‌بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط؛
۹. همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسيسات؛
۱۰. انجام تداركات و تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط؛
۱۱. شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان؛
۱۲. نظارت در انجام كليه امور خدماتي پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف؛
۱۳. انجام امور مربوط به قراردادهاي پژوهشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط؛
۱۴. تهيه طرح‌هاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي مزبور؛
۱۵. برنامه‌ريزي و نظارت بر روش‌هاي مطلوب اداره امور استخدامي پژوهشگاه؛
۱۶. نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم؛
۱۷. همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پست‌هاي سازماني پژوهشگاه؛
۱۸. نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات پژوهشگاه و طرح تمام‌وقت كاركنان، اضافه‌كاري و انتصاب كاركنان (هيئت علمي و غير هيئت علمي)؛
۱۹. مشاركت در جلسات و كميسيون‌هاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم؛
۲۰. رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم؛
۲۱. نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.