وظايف و اختيارات شوراي پژوهشگاه


۱. تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛
۲. تعيين خط‌مشي و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه در چارچوب سياست‌ها و مصوب وزارت؛
۳. تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي پژوهشگاه و پيشنهاد آنها به هيئت امنا؛
۴. تأييد بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشگاه و پيشنهاد آن به هيئت امنا؛
۵. تصويب آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي، مراكز پژوهشي پژوهشكده‌ها؛
۶. بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي پژوهشگاه و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها؛
۷. بررسي پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها؛
۸. تعيين داور يا هيئت داوران طرح‌ها پژوهشي خاتمه‌يافته كه از سوي معاون پژوهشي پژوهشگاه معرفي مي‌شوند؛
۹. ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه؛
۱۰. تأييد پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه‌هاي پژوهشي، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌ها به منظور ارسال به معاونت پژوهشي وزارت براي طي مراحل قانوني؛
۱۱. برنامه‌ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي، با ساير مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۲. بررسي و تصويب برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، همايش‌ها و بازديدهاي علمي؛
۱۳. تأييد آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به هيئت امنا؛
۱۴. بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورس‌اي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۵. بررسي و پيشنهاد نيازها تجهيزاتي، انتشاراتي، اطلاعاتي و علمي پژوهشگاه به رئيس پژوهشگاه؛
۱۶. تصويب آيين‌نامه تأليف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه؛
۱۷. بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيئت علمي پژوهشگاه كه توسط مراكز پژوهشي و پژوهشكده و از طريق رئيس پژوهشگاه پيشنهاد مي‌شود و اظهار نظر نسبت به آن؛
۱۸. انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيئت امنا يا رئيس پژوهشگاه به شورا محول مي‌شود.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.