شرح وظايف رياست

وظايف و اختيارات رئيس پژوهشگاه
۱. برنامه‌ريزي براي پژوهشگاه، هدايت و اداره امور آن و نظار بر حسن اجراي همه فعاليت‌هاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
۲. تنظيم نمودار سازماني و تشكيلات پژوهشگاه و پيشنهاد آن به هيئت امنا براي تصويب و طي مراحل قانوني؛
۳. صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، مأموريت، اخراج و... اعضاي هيئت علمي و كارمندان پژوهشگاه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
۴. انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان پژوهشگاه براساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب پژوهشگاه و عزل آنان؛
۵. امضاي قراردادها، اسناد مالي، اداري و مكاتبات پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
۶. افتتاح حساب‌هاي بانكي مورد نياز و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
۷. تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشگاه و پيشنهاد آن به هيئت امنا پس از تأييد شوراي پژوهشگاه، براي تصويب و طي مراحل قانوني؛
۸. تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي پژوهشگاه و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي پژوهشگاه براي تأييد و طي مراحل قانوني؛
۹. تنظيم آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط مربوط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي پژوهشگاه براي تأييد و طي مراحل قانوني؛
۱۰. ارائه گزارش عملكرد ساليانه پژوهشگاه به شوراي پژوهشگاه و هيئت امنا؛
۱۱. پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه‌هاي پژوهشي، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌ها به شوراي پژوهشگاه؛
۱۲. استيفاي منافع و حفظ حقوق پژوهشگاه در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و...) به نمايندگي از پژوهشگاه شخصاً و يا به وسيله وكيل با حق توكيل غير تا يك درجه؛
۱۳. اجراي مصوبات هيئت امنا و شوراي پژوهشگاه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
۱۴. ارسال صورت‌جلسات هيئت امناي پژوهشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.