شرح وظايف مديريت امور پژوهشي و همكاري‌هاي علمي

شرح وظايف مديريت امور پژوهشي و همكاري‌هاي علمي
۱. دبيري شوراي پژوهشي پژوهشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا؛
۲. تنظيم قراردادهاي پژوهشي با مؤسسات داخل و خارج كشور؛
۳. انجام بررسي‌هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي پژوهشگاه با توجه به سياست‌هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق گردآوري و محاسبه شاخص‌ها و معيارهاي مربوط و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي؛
۴. بررسي طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام‌شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده؛
۵. تهيه و تنظيم و جمع‌آوري آمار و اطلاعات پروژه‌هاي انجام‌شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذيربط؛
۶. تأمين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه‌هاي با كمك واحدهاي مربوط؛
۷. انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها؛
۸. انجام امور مربوط به پروژه‌ها؛
۹. همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي؛
۱۰. انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه‌هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه؛
۱۱. ارزشيابي پيشرفت فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشگاه و تهيه گزارش سالانه؛
۱۲. تهيه و تنظيم برنامه‌هاي پژوهشي در قالب سياست‌هاي مصوب؛
۱۳. بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه‌هاي تعيين‌شده؛
۱۴. برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت ارائه مقالات علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه در كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي و منطقه‌اي خارجي؛
۱۵. برنامه‌ريزي و همكاري با اعضاي هيئت علمي در انتشار، تأليفات و كتب ترجمه‌شده؛
۱۶. برنامه‌ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي پژوهشگاه؛
۱۷. انجام امور مربوط به بورسيه‌ها، فرصت‌هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت به امور تحصيلي اعضاي هيئت علمي با هماهنگي واحد همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
۱۸. برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب‌نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تأليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني دانشگاه‌ها؛
۱۹. برقراري ارتباط با ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخلي و خارجي به منظور جمع‌آوري اطلاعات علمي تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي؛
۲۰. ترجمه نامه‌ها، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبان‌هاي فارسي و خارجي مورد نياز پژوهشگاه و مؤسسات تحقيقاتي تابعه؛
۲۱. تنظيم برنامه‌هاي سمينارها، كنگره‌ها، سمپوزيوم‌ها و كنفرانس‌هاي علمي و تحقيقاتي بين‌المللي با همكاري ساير واحدها و گروه‌هاي آموزشي و همچنين پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذيربط؛
۲۲. توزيع و تخصيص بورس‌هايي كه به اعضاي هيئت علمي و دانش‌آموختگان ممتاز تعلق مي‌گيرد؛
۲۳. انجام بررسي‌هاي لازم به منظور جلب همكاري شخصيت‌هاي علمي ايراني مقيم خارج؛
۲۴. فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجي براي مقاطع مختلف تحصيلي با همكاري گروه‌هاي آموزشي؛
۲۵. تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمن‌ها و هيئت‌هاي علمي پژوهشگاه با مجامع علمي بين‌المللي و دانشمندان خارجي با همكاري ساير واحدهاي ذيربط پژوهشگاه و دفتر همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
۲۶. تهيه تفاهم‌نامه‌هاي همكاري‌هاي علمي با دانشگاه‌هاي خارج از كشور و عضويت در مجامع علمي و بين‌المللي؛
۲۷. رسيدگي به امور مربوط به استادان و محققان خارجي در پژوهشگاه؛
۲۸. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق؛

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.