آراى دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن (جلد دوم)

نوبت چاپ : ششم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 75000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين اثر دومين جلد از مجموعه چند جلدي «آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن» مي‌باشد كه گزارشي از ديدگاه‌هاي تربيتي گروهي از متفكران مسلمان كه يا در ساحت نظري تعليم و تربيت و اخلاق اثر مكتوب دارند و يا در مقام برنامه‌ريزي و عمل تربيتي طراح و بنيانگذار نظام آموزشي و پرورشي‌اند، يا از برجستگي علمي ويژه‌اي برخوردارند. هدف از تهيه و تدوين اين مجموعه دستيابي به انديشه‌ها و مباني تربيتي انديشمندان مسلمان و نشان دادن تأثير آموزه‌ها و باورهاي ديني و يافته‌هاي فلسفي، عرفاني، حديثي و فقهي بر ديدگاه‌هاي تربيتي آنان و در نهايت نگاشتن تاريخ جامع تعليم و تربيت اسلامي است. در اين كتاب كه در چارچوب همين نگرش و روش، تدوين ‌يافته، انديشه‌هاي تربيتي مسكويه، خواجه نصيرالدين طوسي، شهاب‌الدين سهروردي، زرنوجي و مولوي گزارش و مباني فكري و منابع انديشه هر متفكر به خوبي بيان شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.