مقياس سنجش ديندارى: تهيه و ساخت آزمون جهت گيري مذهبي با تكيه بر اسلام

نوبت چاپ : چهارم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 52000 ریال ریال

چکیده کتاب

«تهيه و ساخت آزمون جهت‌گيري مذهبي با تكيه بر اسلام» موضوع و هدف اصلی این پژوهش بوده که به صورت کتاب حاضر ارائه می‌گردد. مراحلی که برای رسیدن بدین هدف طی شده چنین است: برای تهیه مواد پرسشنامه، بررسی اجمالی ادیان جهان و بررسی تفصیلی دین اسلام (قرآن و منابع معتبر روایی شیعه) با روش توصيفي مورد توجه قرار گرفت و در نهايت پرسشنامه‌اي با هفتاد سؤال تهيه شد. اعتبار محتواي پرسشنامه نيز از طريق جمع‌آوري نظريات كارشناسان حوزوي تأمين گرديد. (میانگین درصدی ــ 775%)
براي بررسي پايايي و اعتبار سازه، گروه نمونه‌اي به تعداد 378 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال و طلاب حوزة علميه قم، در گروه سني 17 تا 25 سال، به طور تصادفي انتخاب شد. نتیجه پژوهش، پرسشنامه را دو مقیاس 1 R (عقاید ــ مناسک) و 2 R معادل 793% می‌باشد. در مجموع جهت‌گیری مذهبی بر اساس اسلام (R با ضریب القای معادل 936%) را در سه حوزة عقاید، مناسک و اخلاق، نشان می‌دهد. اعتبار سازة آزمون، بر اساس تفاوت معنادار میان طلاب حوزه علمیه قم با دانشجویان دانشگاههای تهران و آزاد در مورد 1 R و R ثابت می‌شود.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.