روش تحقيق علوم اجتماعى‏ از اثبات‏گرايى تا هنجارگرايى

نوبت چاپ : دوم : 1389
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : المعهد العالمی للفکر الاسلامی
قیمت (ریال) : 55000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين كتاب در حوزة‌ علوم اجتماعي، گامي است در راه ارائه يك روش‌شناسي بديل در برابر روش‌شناسي مبتني بر اثبات‌گرايي غربي، مؤلف، كاوشگرانه و نقادانه، اثبات‌گرايي غربي را با همه مكاتب و گرايشهاي گسترده ناشي از آن بررسي كرده و در اين كار از منابع اصلي كه در عربي مورد توجه بوده، استفاده برده است.
اين كتاب بسياري از ويژگي‌ها و خطوط كلي بديلِ اسلامي مطلوب براي روش‌شناسي علوم اجتماعي را بيان كرده است و در اين كار ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي و انساني از لحاظ موضوع و روش تمايز نهاده و بر ضرورت معتبر شمردن «وحي» چونان منبعي از شناخت، در كنار‌ «هستي» تأكيد كرده است، تا توازن خدادادي جهان، انسان و نواميس هستي، در حوزه شناخت نيز تحقق يابد.
كتاب با رويكردي تحليلي و انتقادي، كاستي‌ها و ضعفهاي روش‌شناسي اثبات‌گرايانه را برسي كرده، سپس به نمايندگان اثبات‌گرايي در جهان عرب و مكاتب آنان پرداخته و با بررسي تحليليِ اسلامي كردن علوم اجتماعي و ضوابط روش‌شناختي تحقيق اجتماعي مطلوب، پايان يافته است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.