مكاتب تفسيري (جلد اول)

نوبت چاپ : هفتم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 134000 ریال ریال

برگزیده در پنجمين دوره كتاب سال حوزه، 82، دوم ؛ چهارمين دوره كنگره دين پژوهان،81، تشویقی ؛

چکیده کتاب

طرح مكاتب تفسيري در سه جلد، عهده‌دار نقد مكاتب تفسيري و كتابهاي تفسير است. مطالب اين مجموعة سه جلدي در يك مقدمه و دو بخش ارائه مي‌شود. جلد اول كتاب شامل مقدمه، بخش اول و فصل اول بخش دوم است. در مقدمه، مفهوم‌شناسي اصطلاحات، دسته‌بندي مفسران و تفاسير قرآن بررسي مي‌شود.
بخش اول كه مفسران نخستين نام دارد، در سه فصل تنظيم شده است: فصل اول به مفسران آگاه به تمامي معاني قرآن (پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع)) و فصل دوم و سوم به مفسران آگاه به بخشي از معاني قرآن (مفسران صحابي و تابعي) مي‌پردازد.
بخش دوم با عنوان مكاتب تفسيري و تفاسير در ده فصل ارائه شده است. فصل اول آن، در اين كتاب آمده و در آن مكتب تفسيري روايي محض معرفي و ادله طرفداران آن، از آيات و روايات، كاويده شده است. تفاسير اين مكتب، نيز به دو دسته «تفاسير اصلي» و «جوامع تفسيري» تقسيم مي‌شوند. از جمله مطالب، بررسي تفاوت اساسي تفاسير روايي اهل سنت و تفاسير روايي شيعه و كاستي‌هاي مشترك آنهاست.
از بحثهاي ديگر، بررسي قوت و ضعف تفاسير روايي اهل‌سنت، مانند: كتاب التفسير بخاري، تفسير القرآن العظيم ابن‌ابي‌حاتم رازي، الدرالمنثور سيوطي و نيز تفاسير روايي شيعه، مانند: تفسير عياشي، تفسير فرات كوفي، تفسير برهان و تفسير نورالثقلين است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.