گامى به سوى علم دينى (1)

نوبت چاپ : سوم : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد جلد : 2
قیمت (ریال) : 27000 ریال

چکیده کتاب

پايه‌ريزي علوم‌تجربي، به‌ويژه علوم‌اجتماعي، با تكيه بر متون ديني و به ديگر بيان، به كارگيري آموزه‌هاي ديني در مراحل فرايند علم‌ورزي، از شناسايي پيش‌فرض‌ها، ابداع نظريه‌ها و استخراج فرضيه‌ها گرفته تا انجام پژوهش‌هاي تجربي و تأثيرگذاري بر فرايند‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، انديشه‌اي است كه به رغم اهميت و نقش سرنوشت‌ساز آن، به‌ويژه در فضاي كنوني جامعة اسلامي، هنوز چنانكه بايد و شايد با اقبال دانشمندان و پژوهشگران روبه‌رو نشده است؛ زيرا مخالفت شديد مخالفان اين انديشه از يك سو و عدم توجه جدي به بررسي ابعاد گوناگون آن از ديگر سو، نوعي بدگماني به امكان تحقق اين هدف را در فضاي علمي ايجاد كرده است. اين كتاب با رهيافتي فلسفي مي‌كوشد از دريچة مباحث كليدي فلسفة علوم طبيعي و انساني و با توجه به برخي مباني قابل دفاع در حوزة فلسفة دين، به امكان سنجي تحقّق علم ديني و استلزامات فلسفي آن بپردازد. هدف اين اثر كم كردن فاصله بين ديدگاه‌هاي رقيب و ايجاد بستر فكري مناسب براي گسترش تحقيقات در اين زمينه است.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.