عقل و دين از ديدگاه كانت

نوبت چاپ : دوم : 1388
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 19000 ریال ریال

چکیده کتاب

به نظر کانت، ايمان خردورزانه مبتنی بر زمينه عقل عملی است و نه عقل نظری؛ زيرا عقل نظری توانايی اثبات درستی يا نادرستی دعاوی دينی را ندارد. چنين ايمانی از وجدان اخلاقی انسان نشأت می‌گيرد. اين ايمان گرچه امکان همراهی با باور نظری - نه شناخت نظری - به مفهوم خداوند از طريق ايده عقل محض، برهان نظم و غايت را نيز دارد ولی مراجعه مستقيم به کتاب مقدس و کاوش در محتوای آن، به منظور ساخته شدن انسان های بهتر و آراستگی به اخلاق و کردار نيک فرجامين غايت دينداری است.
به نظر کانت کليت (فاقد شقاق و جدايی فرقه ای بودن)، اصالت و پاکی، تغييرناپذيری و رابطه بر زمينه اصل آزادی، چهار خصيصه يک نهاد دينی و نشانه‌های آن است. کانت در معرفی خداوند به اوصافی مانند محيط بودن بر زمان، صـانع اخلاقی بودن، لطف داشتن و غايت الغـايات هستی بودن تکيه می کند. کانت به طور گذرا به مباحثی همچون شکرگزاری، توکل و رضا به قضای الهی نيز می ‌پردازد.
کانت برای اين مسئله که ذات خدا، ناشناختنی است، مبنايی فلسفی به دست داده و راه را برای شناخت خداوند از طريق علم حصولی و با دلايل فلسفی، مسدود می ‌داند. در عين حال باور صادق موجه به گزاره‌ها و اعتقادات ديني را ممکن مي‌داند. کانت آنجا که از عقل محض عملی سخن می ‌گويد، برتقدم عقل بر دين حکم رانده و آنجا که به خدا و صفات او نزديک می ‌شود به تقدم دين و تدين بر عقل و تعقل تمايل نشان می ‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.