دولت سلجوقيان

نوبت چاپ : پنجم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 90000 ریال ریال

چکیده کتاب

دولت سلجوقي، از دولت¬هاي بزرگ تاريخ اسلام و ايران است كه همزمان با افول خردورزي و علوم عقلي، در جغرافياي اسلام شكل گرفت و در اين مسير نقش مهمي داشت. سلاجقه كه از تبار تركان غُز بودند در برخورد با مراتع ماوراء النهر،‌ شيفتة آن شدند و پس از مدتي با غلبه بر غزنويان، قدرت بلامنازع خراسان گشته و با اعلان تبعيت از خلافت عباسي به تحكيم دولت و تثبيت مشروعيت سياسي خود پرداختند.
سلجوقيان پس از غلبه و تسلط بر اوضاع ايران و عراق، با رقيب قدرتمندي چون اسماعيليان فاطمي مصر روبه¬رو شدند. هم¬مسلكان نزاري آنها نيز بيشتر اوقات درون سرزمين ايران و در دورة دوم حيات سلاجقه كه عصر تجزيه و افول بود با آنها درگير بودند.
هم¬عصري اين دولت قدرتمند و تأثيرگذار با پديدة جنگ¬هاي صليبي و نقش آنان در اين جنگ¬ها و سهم اين تركان مهاجر غُز در تمدن اسلامي و نيز بحران¬هاي سياسي اجتماعي در اين دوره، به ويژه در گسترة‌ ايران و مشرق اسلامي، از مطالب خواندني كتاب دولت سلجوقيان است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.