تحليل زبان قرآن و روش ‏شناسى فهم آن

نوبت چاپ : نهم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قیمت (ریال) : 590000 ریال

برگزیده در چهارمين دوره كنگره دين پژوهان،81 ، اول

چکیده کتاب

پژوهش حاضر در پي تحليل اين سؤال مبنايي است كه گفتمان وحياني قرآن مبتني بر چه الگويي است؟ زبان در مفهوم رسانايي ‌معاني و حقايق با جايگزيني سخن، يك نظام قراردادي ميان صورت و معنا با نقش‌هاي گونه‌گون در ظرف اجتماع انساني است، خداوند نيز در ابلاغ پيام خود به آدميان از همين ابزار استفاده كرده است؛ از اين‌رو جا دارد پرسش شود زبان قرآن چيست؟ آيا قرآن داراي يك زبان است يا زبانهاي متعدد؟ آيا زبان قرآن همان زبان عرف عموم مردم است يا عرف ويژه؟ آيا مي‌توان زبان قرآن را زبان علمي، فلسفي، عرفاني، هنري، رمزي و نمادين دانست؟
پژوهش حاضر در پي‌پاسخ به اين پرسش‌ها و مانند آن است. در پرداخت موضوع، نخست مفهوم زبان، كاركاردهاي گوناگون آن، ارتباط لفظ و معنا و فلسفه زبان واكاوي شده است. سپس در گامي نزديك‌تر، به حوزه زبان قرآن پرداخته، چرايي طرح زبان قرآن از دو منظر بيروني و دروني و چالش‌هايي كه در عصر حاضر در پيش‌روي انديشه ديني قرار دارد مورد توجه قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.