نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادي

جمعه 1393/1/1

محورهاي نشست: ۱- چيستي نهاد. ۲- آثار اجتماعي نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعي ۳- زمينه‌سازي بحث آثار اجتماعي نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعي، جهت بومي‌سازي يا بازسازي علوم انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلامي

سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ماهيت نهاد چيست؟ واقعيت‌هاي نهادي چيست؟ واقعيت‌هاي نهادي چه رابطه‌اي با علوم اجتماعي اقتصادي دارند؟

سخنران:
حسن آقا نظري استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دبير نشست:
سيد حميدرضا حسني استاديار گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محورهاي نشست:
1- چيستي نهاد.
2- آثار اجتماعي نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعي
3- زمينه‌سازي بحث آثار اجتماعي نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعي، جهت بومي‌سازي يا بازسازي علوم انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلامي
سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
ماهيت نهاد چيست؟
واقعيت‌هاي نهادي چيست؟
واقعيت‌هاي نهادي چه رابطه‌اي با علوم اجتماعي اقتصادي دارند؟

پیـوست هـا

  • فايل صوتي (دانلود)

  • تصاویر:
  • تصوير
  • تصوير
  • تصوير

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.