علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظات

نوبت چاپ : ششم : 1392
سال چاپ : 1385
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 95000 ریال

چکیده کتاب

پژوهش در مباني فلسفي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي علم ديني و بررسي نسبت بين علم و دين، به منظور بررسي و تبيين امكان، ضرورت و ساختار علم ديني از ضرورت‌هاي پژوهشي در حوزة فلسفة علوم انساني و اجتماعي به شمار مي‌رود.
اين مجموعه، حاصل برخي از مهم‌ترين ديدگاه‌هايي است كه در زمينة علم ديني در ايران ابراز شده است. در اين مجموعه، سعي بر آن بوده است كه هم ديدگاه‌هاي مخالف امكان تحقق علم ديني و هم طيف متنوعي از ديدگاه‌هاي موافق با آن، ارائه و بررسي شود. برخي از ديدگاه‌ها، علم ديني را نه ممكن مي‌دانند و نه ضروري. در مقابل، ديدگاه‌هاي ديگر كه از طيف متنوع و گسترده‌اي برخوردارند و علم ديني را امري ضروري، ممكن و حتي برخي تحقق يافته مي‌دانند. در اين ميان شايد طبيعي‌ترين ديدگاه در باب علم ديني، ديدگاهي است كه در حوزه‌هاي ديني به طور روشمند در استنباط معارف ديني، رايج و به روش اجتهادي موسوم است.
گروه فلسفة علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مجال مختصر اين اثر، ملاحظاتي را در پي اين ديدگاه‌ها عرضه داشته كه اميد است پژوهشگران گرانقدر حوزه و دانشگاه با رهنمودهاي ارزشمند خود در اين زمينه بر غناي اين مباحث در عرصة علمي كشور بيفزايند

مـطـالـعه کـتـاب

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.