مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 76000 ریال ریال

چکیده کتاب

سياست از شاخص‌ترين بعدهاي يك نظام كامل اجتماعي است كه به‌گونه‌ای‌محسوس در برطرف ساختن تعارض‌هاي افراد نقشي بي‌بديل داشته است. این نقش در تمامی‌ جوامع، در طول تاريخ و بستر جغرافيايي جهان، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. اين پديده در همه جوامع يكسان نيست؛ بلكه مردم هر جامعه متناسب با ژرفاي انديشه و بلنداي اهدافشان نگرشي ويژه به سياست دارند كه در بسياري از موارد با نگرش مردم جوامع ديگر نسبت به آن، تفاوتي آشكار دارد. دلايل‌گوناگوني مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم در ايجاد اين نگرش‌هاي سياسي متفاوت، به‌طور آشكار يا نهان مؤثر باشند. مباني هستي‌شناختي از دلالت‌های مهمي است كه مي‌تواند در سياست و ديگر ابعاد زندگي اجتماعي ما به‌صورت مشترك و به‌طور غيرمستقيم اثرگذار باشد. در این كتـاب اهتمام نگارنده به ‌شناخت ‌تعدادي از ريشه‌هاي فكـري ‌و اصـول جهان‌شناختي مورد اعتقاد مردم مسلمان‌ است كه به‌گونه‌اي طبيعي، زندگي سياسي و اجتماعي آنان را تحت تأثير قرار داده و نمود خاصي به آن مي‌دهد؛ تا به اهداف بلندي كه در يك جامعه اسلامي از آن انتظار مي‌رود، دست يابند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.