مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی

نوبت چاپ : اول 93
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 280
قیمت (ریال) : 78000 ریال ریال

چکیده کتاب

معرفـت‌شـناسي دانشي است فلسـفي كه دربارة معرفت بشـري و ارزش آن سخن مي‌گويد. اين دانش در فلسفه غـرب پيشينه قابل توجهي دارد ولي در فلسفه اسلامي، به عنوان يك رشته علمي سابقة چنداني ندارد. با اين حال در لابلاي مباحث منطق و فلسفه اسلامي مي‌توان آراء معرفت‌شناختي فيلسوفان مسلمان را به دست آورد . در فلسفه اسلامي معرفت امري قابل حصول تلقي شده و به شبهات شكاكان و منكران معرفت پاسخ گفته شده است. فيلسوفان مسلمان برآنند كه معرفت از ابزارها و منابع متنوعي مانند حس،‌خيال، عقل و شهود به دست مي‌آيد ولي از آنجا كه منبع اصلي معرفت فلسفي عقل است، بيش از همه به عقل پرداخته اند. آنها معرفت را به معناي مطلق آگاهي گرفته، در اولين تقسيم، آن را به حضوري و حصولي تقسيم كرده اند. معرفت حضوري معرفتي خطاناپذير است و همه معرفت‌هاي حصولي به آن برمي‌گردند. معرفت حصولي به دو قسم تصور و تصديق تقسيم مي‌شود كه هر يك به نوبة خود به دو قسم بديهي و نظري تقسيم مي‌شود. تصورات نظري با استفاده از تصورات بديهي و مبيّن تعريف مي‌شوند و تصديقات نظري با استفاده از تصديقات بديهي و مبيّن، مستدل مي‌شوند. در حالي كه در برخي از تصورات براي حس در كنار عقل مي‌توان نقشي در نظر گرفت، در تصديقات اصالت از آن عقل است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.