ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 342
قیمت (ریال) : 70000 ریال

برگزیده در بيست و چهارمين دوره جايزه كتاب فصل ، ۹۱ ، شايسته تقدير

چکیده کتاب

آيا تجربة ديني مي‌تواند برهان، دليل، يا شاهدي بر وجــود خداوند باشد، به‌‌ گونه‌اي كه آدمي بتواند باور خود به وجود خدا را بر آن مبتني سازد؟ نويسندة متن براي دستيابي به پاسخ اين پرسش، پس از بيان تفصيلي اقسام گوناگون تجربة ديني، و نقد تقريرهاي مختلف برهان تجربة ديني، ارزش معرفت شناختيِ تجربة ديني را از زواياي گوناگون، و با پيش كشيدن مباحثي بين رشتــه اي، مورد بررسي قرار مي دهد و در نهـايت، نتيجــه مي گيرد كه تجربه‌هاي ديني، در چارچوبِ برهاني انباشتي، شواهدي ارزشمند به سود خداباوري، به معناي وسيع آن، فراهم مي‌آورند. كتاب حاضر در عين حال كه به بررسي معرفت شناختي تجربة ديني اختصاص دارد، بحثي تخصّصي و مبسوط در باب برهـــان تجربة‌ ديني نيز هست. از اين‌رو، مي توان آن را تك‌نگاشــته‌اي پژوهشــي در قلمـــرو فلسفة‌ دين: بخش براهين اثبات وجود خدا، مسئلة‌ برهـــان تجربة ديني، به ‌شمار آورد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.