صفات خدا

نوبت چاپ : دوم : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 33000 ریال ریال

چکیده کتاب

راهنمای فلسفه دین که در سال 1997 توسط مؤسسه انتشاراتی بلکول انتشار یافته، حاوی مقالات مهمی در باب مسائل گوناگون فلسفه دین، از جمه صفات الهی، از دیدگاه متفکران انگلیسی زبان است. این کتاب در بردارندة ترجمه هشت مقاله از مقالات چهارده‌گانه کتاب یاد شده درباره صفات الهی است. از آنجا که در این مقالات بیشتر به الهیات مسیحی پرداخته شده، برای مقایسة آرای مطرح شده با دیدگاه‌های اسلامی، تعلیقاتی نیز بر این مقالات افزوده شده است. امید است این مجموعه گامی ـ هرچند کوچک ـ در مسیر الهیات تطبیقی و در حد خود برآورندة نیاز علاقه‌مندان به این رشته پژوهشی باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.