چیستی قانون طبیعت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 59000 ریال ریال

چکیده کتاب

طبيعت‌شناسي در دو بخـش شناخت‌تـجربي و شناخت مـابعدطبيعي به سامان مي‌رسد؛ بخش تجربي طبيعت‌شناسي بر عهدة علـوم‌طبيعي از جمله فيـزيـك، شـيمي و زيست‌شـناسي اسـت و بخش مـابعدطبيعي آن بر عهـدة تحقيقات عقلي محض يا فلسفه است. ايدة شناختاري دانشمندان علوم‌طبيعي تجربي رسيدن به قوانين طبيعي است زيرا شناخت اشياء و روابط آن‌ها با يكديگر و در نهايت شناخت جهان طبيعي و حوادث بزرگ آن جز از راه قوانين طبيعت ممكن نيست؛ اما اين كه قوانين طبيعت به طور كلي دقيقاً چيستند و از چه عناصر و چه مؤلفه‌هايي تشكيل شده‌اند و نيز بر چه پاية وجودي تكيه زده‌اند يك كار تجربي نيست و بايد به تحقيقات عقلي محض ارجاع داده شود. كتاب حاضر در راستاي اين تحقيق است و محتواي آن ارائه و بررسي دو ديدگاه فلسفي دربارة قوانين طبيعت است به نام ديدگاه انتظام و ديدگاه كليات. مترجم كوشيده است تا در مقدمة خود هم اين دو ديدگاه را بررسي و نقد كند و هم ديدگاه‌هايي را كه در كتاب ذكري از آن‌ها به ميان نيامده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.