ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوبت چاپ : اول 92
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 192
قیمت (ریال) : 50000 ریال ریال

چکیده کتاب

تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در هر نظام اجتماعي در توليد و باز توليد هويت ساختاري آن حائز اهميت است. از طريق اين برنامه‌ها، چگونگي دست‌يابي به اهداف جامعه را مي‌توان رديابي نمود. يكي از راه‌هاي اعتباريابي برنامه‌هاي توسعه، ارزيابي نظري و اجرائي آنهاست. شيوة ديگر ارزيابي اين موارد، انتقال به سطح پيش فرض‌هاي حاكم بر نظريات علمي موجود است. اين پيش‌فرض‌ها در يك دستگاه فكري معرفي مي‌شوند كه امروزه تحت عنوان «پارادايم علم» مشهور است. چنانچه ارزيابي برنامه‌ها را بتوان در اين سطح انجام داد، گفتمان نظري حاكم بر برنامه‌ها شفاف خواهد شد و انسجام نظري برنامه، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. اين پژوهش، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایران را در قالب يك پژوهش كيفي با روش تحليل محتوا مورد ارزيابي پارادايمي قرار داده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.