درآمدی بر روانشناسی علم

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی
قیمت (ریال) : 18000 ریال ریال

چکیده کتاب

فعاليت های شناختی و رفتارهای حرفه ای دانشمندان در خلاء صورت نمی پذيرند. دانشمندان همچون تمام انسانهای ديگر در يک متن زيستی، روانشناختی و اجتماعی زندگی و کار می کنند. آنها شجره نامه دارند و خصوصيات و صفات زيستی خود را از خانواده خويش به ارث می برند، در محيط خانواده رشد می کنند و از آن تاثير می پذيرند، خصوصيات شخصيتی ويژه ای پيدا می کنند، هيجانها و انگيزشها بر آنها تاثيرات عميقی بر جای می گذارد و حتی هنگاميکه بعنوان دانشمندان صاحب نام و با تجربه در آزمايشگاه هايشان به فعاليت علمی مشغول می شوند، موجوداتی متاثر از حضور همکاران و رفتارهای ارزيابانه آنها هستند. محيط زيستی، روانشناختی و اجتماعی احاطه کننده دانشمند بوضوح رفتار علمی او را مشروط می سازد و تحت تاثير قرار می دهد. هدف اصلی روانشناسیِ علم شناخت دقيق اين تاثيرات و مکانيزمهای تاثيرگذاری است. کتاب حاضر مروری نقادانه از اين عضو نوظهور در خانواده علم پژوهی بدست می دهد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.