رهبری خدمتگزار (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 91000 ریال ریال

چکیده کتاب

هدف از اين تحقيق، بررسي چرايي، چيستي و چگونگي رهبري خدمتگزار از ديدگاه امام خميني (ره) و ارائه يک الگوي جامع در اين زمينه مي باشد. در اين تحقيق که يک پژوهش بنيادي از نوع توصيفي ـ اکتشافی است، از روش تحليل مضمون استفاده شده است. براي گردآوري و شناسايي مضامين مرتبط با رهبري خدمتگزار، نخست مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته، سپس با بررسي و مطالعه کامل دوره 22 جلدي صحيفه امام، مضامين استخراج شده است. الگوی استخراج شده از صحيفه امام (ره) داراي 15 مضمون فراگير (پاردايم فکري و مباني فلسفي رهبر، نگرش هاي رهبر، انگيزه و نيت رهبر، اصول حکيمانه رهبر، رفتار خادمانه رهبر، نتايج و بازخورد رفتار خادمانه رهبر و روابط ميان آنها)، 35 مضمون سازمان دهنده و 110 مضمون اصلي و 22 مضمون فرعی مي باشد. اين الگو با برخی از الگوهاي مطرح در زمينه رهبری خدمتگزار مقايسه شده و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده ارائه شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.