پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 417
قیمت (ریال) : 71000 ریال

چکیده کتاب

عوامل متعددي در پرورش خلاقيت تأثيرگذار است كه با محور قراردادن سازمان، مي‌توان به عوامل فردي، درون‌سازماني و برون‌سازماني تأثيرگذار در پرورش خلاقيت، طبقه‌بندي كرد. خصوصيات ذهني، عاطفي و اجتماعي فرد خلاق، عوامل فردي تأثيرگذار در پرورش خلاقيت مي‌باشند.
پرورش خلاقيت در بُعد درون‌سازماني متأثر از عواملي همچون عوامل فردي، برنامه‌ريزي سازماني، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، نظام انگيزشي سازماني، نظام كنترل در سازمان، نظارت و ارزيابي سازماني، رهبري و مديريت سازمان مي‌باشد.
خانواده و عوامل نظام‌واره فرهنگ جامعه نيز عوامل برون سازماني تأثيرگذار در پرورش خلاقيت را تشكيل مي‌دهند. همچنين مبتني بر طبقه‌بندي فوق، مي‌توان موانع خلاقيت را طبقه‌بندي نمود. به كارگيري روش‌هاي ناصحيح باعث ناكامي و معكوس شدن نتايج و از بين رفتن خلاقيت افراد مي‌شود. استفاده از روش‌هاي ناصحيح، ممكن است ناشي از عواملي مانند شناختي، رواني، تربيتي، فرهنگي، عجله در حصول نتيجه و تفاوت‌هاي فردي باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.