درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 91
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 194
قیمت (ریال) : 29000 ریال

چکیده کتاب

در اين اثر سعي شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشري بازشناسي شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسي مديريت اسلامي به عنوان پيش‌فرض مهم براي ورود به دانش مديريت اسلامي پرداخته و آبشخور‌هاي معرفتي‌اي را كه اين دانش از آن تغذيه مي‌نمايد، شناسانده گردد، تا هم توجيهي معقول براي چنين دانشي فراهم آيد و هم مبادي و لوازم منطقي براي ورود به اين دانش شناسايي گردد. اين كتاب توانسته است بر اين نكته تأكيد ورزد كه مديريت همچون تمامي شاخه‌هاي علوم انساني متأثر از مبادي و مباني خاص معرفتي است و تحت تأثير آن مباني، روش و منابع نيز معين مي‌گردد. در حال حاضر منبع و روش هر دو محكوم نوعي معرفت‌شناسي حس‌گرايانه شده به گونه‌اي كه باعث گرديده از ديگر روش‌ها و منابع معرفتي آگاهانه عدول نمايد. آنچه معرفت‌شناسي ديني در اختيار مي‌گذارد، علاوه بر تأييد برخي كاربرد روش ها و منابع معرفتي ديگر، با شكستن نگرش انحصارگرايانه آنها، روش‌ها و منابع ديگري را فراروي امر پژوهش قرار مي‌دهد. استفاده از منابع وحي، بديل ديگري است كه معرفت‌شناسي ديني ارائه مي‌دهد و مديريت اسلامي با تأثيرپذيري از اين نوع معرفت‌شناسي، بسطي ديگر در موضوعات و روش‌هاي خود پيدا مي‌كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.