رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

نوبت چاپ : سوم : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 49500 ریال ریال

چکیده کتاب

در اين کتاب مطالعه رفتار سازماني در سطح گروهي با توجه به رويکرد اسلامي در چهار بخش کلي انجام شده است:
در بخش رفتار گروه، بررسي¬هاي انجام شده شامل ديدگاه‌هاي علمي و اسلامي راجع به شکل¬گيري گروه و کارکردهاي آن، انواع گروه‌ها، پويايي گروهي و تحليل مؤلفه¬هاي آن، تصميم¬گيري گروهي و چگونگي آن در عصر رسول خدا(ص) و متغيرهاي ساختاري است.
در بخش ارتباطات سازماني، الگوهاي ارتباطات انساني در اسلام و شيوه‌هاي ارتباطي آن مطرح و انواع ارتباطات در گزاره¬هاي اسلامي و ارتباطات سازماني بررسي شده است، همچنين مدل اسلامي مربوط به آن تدوين شده است.
در بحث قدرت، کلياتي درباره مفهوم قدرت و دو نوع عمده آن؛ يعني قدرت سازماني و شخصي طرح گرديده و قدرت اخلاقي به عنوان قدرت برتر و مورد تأکيد معصومين(ع) معرفي شده است. مؤلفه¬هاي مهم اين قدرت تقوا و پرهيزگاري، رفق و مدارا، محبت و الفت، دفع بدي با خوبي و سعه صدر است.
در بخش تعارض، تحليلهايي درباره اختلاف نظر، تعارض رفتاري، تضاد و رقابت انجام پذيرفته و رهيافتهاي اسلامي ناظر به هر کدام بررسي شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.