قواعد تفسیر قرآن

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
تعداد صفحات : 340
قیمت (ریال) : 165000 ریال

چکیده کتاب

یکی از علوم پیش‌نیاز بسیار مهم برای ورود به تفسیر قرآن شناخت قواعد تفسیری مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی یا عقلایی است که هم براساس آن قواعد تفسیر ضابطه‌مند و قابل ارزیابی باشد و هم با رعایت آنها خطاهای تفسیری کاهش یابد. این کتاب برای تأمین این نیاز تصنیف و در آن چهل و هفت قاعدة تفسیری برپایة سیرة عقلا در فهم متون و دلائل عقلی و نقلی تبیین شده است . درکتاب پیش‌رو برای فرایند تفسیر پنج‌گام تصور و قواعد تفسیری بر اساس آن گام‌ها دسته‌بندی شده است و از این‌رو کتاب هفت فصل دارد. فصل نخست، به‌ مباحث مقدماتی و فصل‌های دوم تا ششم به ‌قواعد تفسیری مخصوص به ‌هرگام از گام‌های پنج‌گانة تفسیر و فصل هفتم به ‌قواعدی که در تمامی گام‌های تفسیر کاربرد دارد، اختصاص یافته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.