المنار در آینه المیزان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 77000 ریال ریال

چکیده کتاب

تکیه بر عقل و دانش بشری به عنوان دو منبع اصیل برای فهمی‌نو از قرآن و همچنین رویکرد انتقادی به روایات و نگاهی جامعه‌نگر به قرآن به منظور شناخت علل اصلی سقوط جامعه اسلامی و دریافت آموزه‌های راهبردی قرآن در زمینه اصلاح و ارتقای امت اسلام در عصر حاضر، المنار را در تفاسیر اهل‌سنت، ممتاز ساخته است. نقل یا نقد آرای المنار در تفاسیر متأخر، گویای اهمیت، غنا یا دست‌کم تفاوت اندیشه مؤلفان المنار نسبت به تفاسیر پیشین است. بازتاب آرای المنار در المیزان روشن است، اما بیش از 140 مورد نقد بر آرای المنار آن‌ هم تنها در دوازده جزء قرآن نشانگر دغدغه و عزم علامه طباطبایی(ره) بر آسیب‌شناسی المنار در مبانی و روش فهم قرآن و صیانت از حوزه قرآن‌پژوهی است، امر مهمی که ایشان با استواری و شایستگی از عهده آن برآمدند و روشن ساختند که نام المیزان به حق زیبنده المیزان است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.