ولایت و امامت؛ پژوهشی از منظر قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 130000 ریال ریال

چکیده کتاب

در اثر حاضر مسألة امامت با خاستگاه ولايي توحيدي آن مورد تحقيق است. از اين رو بحث مبنايي ولايت در قرآن به مثابة زيرساخت و پشتوانة مسألة امامت و در راستاي تبيين جايگاه ولايت و شؤون ولايي، در بخش نخست مطرح شده و بخش دوم كتاب به بحث امامت به عنوان تجلي ولايت الهي در هدايت همه جانبة انسان و جامعة انساني اختصاص يافته است. اين بخش مسايل امامت را در دو بُعد‌ امامت عامه و امامت خاصه پي‌گيري نموده است. فصل يكم تا هفتم اين بخش عمدتاً به مباحث امامت عامه شامل: معنا شناسي امامت، ماهيت و جايگاه معرفتي امامت، فلسفة امامت، قلمرو شؤون ولايي امام اعم از هدايت تكويني و هدايت تشريعي، مشروعيت امام و جعل و تعيين الهي و نهايتاً شرايط و اوصاف امام اختصاص يافته است. در فصل هشتم نيز از امامت خاصه پس از پيامبر اكرم (ع) و در فصل نهم از بحث امامت و مهدويت ياد شده و نهايتاً در فصل اخير از مسألة ولايت نيابي فقيهان عادل در غيبت امام معصوم، بحث شده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.