نظریه تفسیر متن

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 114000 ریال

برگزیده در - سي‌امين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ، ۹۱، شايسته تقدير ؛ يستمين دوره جايزه كتاب فصل، ۹۰، برگزيده

چکیده کتاب

از دهه‌هاي نخست قرن بيستم به اين‌سو، شاهد بروز ديدگاه‌هايي درباره زبان، فهم، تفسير و سازوكار حصول فهم متون هستيم كه در تقابل جدي با تلقي‌هاي مقبول نزد عالمان مسلمان است. تقابل مزبور، طبعاً ترديدها، پرسش‌ها و شبهاتي را درباره اعتبار رويكرد تفسيري متداول پديد مي‌آورد و ضوررت تنقيح نظريه‌اي جامع درباره مباحث بنيادين فهم و تفسير متن را پيش روي عالمان مسلمان مي‌نهد.
مكتوب حاضر در كنار تأمين هدف فوق و پرداختن به اهم چالش‌هاي معاصر در حوزه تفسير متن، بر آن است كه با نگاه دانش‌محور افق جديدي در قلمرو تأملات تفسيري بگشايد. نگارنده در اين اثر پرسش‌هاي اساسي «نظريه تفسير» را در سه محور اصلي «هستي‌شناسي معنا»، «معرفت‌شناسي معنا» و «اخلاقيات معنا و تفسير» طبقه‌بندي كرده است. با توجه به تقسيم فوق كتاب حاضر در چهار فصل صورت‌بندي شده است. در فصل نخست به تبيين مراد از «نظريه تفسير متن» پرداخته، به اهم مسائل آن اشاره شده و نسبت آن با ديگر مصطلحات حوزه تفسير نظير روش تفسيري، مباني تفسير، مناهج تفسيري بررسي مي‌شود. در فصل دوم ضمن بحث درباره چيستي معنا، از اموري نظير تعيّن و عدم تعيّن معنا، معاني طولي و عرضي، بحث خواهد شد. در فصل سوم كه حجيم‌ترين فصل كتاب است ابتدا، نظريه‌هاي تفسيري مشهور معاصر، «هرمنوتيك فلسفي»، «ساختارگرايي»، «نوپراگماتيسم» و «شالوده‌شكني» به بحث گذاشته مي‌شود. و سپس نقش چهار عامل اصلي يعني مؤلف، خواننده، متن و زمينه (context) در امر فهم متن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فصل چهارم اين مجموعه به اخلاقيات معنا و الزامات تفسير اختصاص يافته است. گرچه همت اصلي نگارنده معطوف به ارائة نظريه‌اي جامع در تفسير متن مبتني بر مباني اسلامي بوده است اما آرا و نظريه‌هاي تفسيري رقيب را از نظر دور نداشته و در مسائل مطروحه ضمن بيان نظرية مختار، ديدگاه آنان را نقد كرده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.