تاریخ تفسیر قرآن (جلد اول) از عصر رسالت تا پایان عصر غیبت صغرا

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
قیمت (ریال) : 84500 ریال ریال

برگزیده در هفدهمين دوره نمايشگاه قرآن ، ۸۸ ، دوم ؛ سومين جشنواره كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر ، ۸۸ ، برتر ؛ هشتمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ، ۸۵ ، اول ؛

چکیده کتاب

آگاهي از تاريخ تفسير، در تفسير صحيح قرآن و استفادة بهينه از آثار تفسيري نقش مهم و بسزایي دارد. در تاريخ تفسير با ويژگي‌هاي مفسران، كتاب‌هاي تفسيري، چگونگي تفسير در دوران‌هاي مختلف، تغييرات و تطورات مكاتب و روش‌هاي مختلف تفسيري آشنا مي‌شويم.
كتاب تاريخ تفسير قرآن براي نيل به اين اهداف تدوين شده است. جلد نخست اين اثر تاريخ تفسير عصر رسالت تا پايان عصر غيبت صغرا (329 ﻫ ق) را در بر‌مي‌گيرد، و در آن حدود 280 مفسر و 48 كتـاب تفسيري موجود و بيش از 230 كتاب تفسيري مفقود معـرفي مي‌شود. همچنين اثبـات تفسـيرشدن تمام قـرآن توسط پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و اله، كتابت تفسير در عصر آن حضرت، وجود مفسران برگزيدة خدا پس از ایشان، نقش امامان معصوم عليهم‌‌السلام در تفسير قرآن، معرفي مفسران صحابي، تابعين و پس از تابعين، و بيان مآخذ، ويژگي‌ها و تطورات تفسير در عصر رسالت، عصر حضور امامان معصوم عليهم‌‌السلام و عصر غيبت صغرا نيز از ديگر مباحث اين جلد است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.